Regler 2020-2021

1. Anmälan

Konstfabrikens Dansskola erbjuder grundläggande konstundervisning i dans. Anmälan till danslektionerna sker i första hand via det elektroniska Hellewi-systemet. En länk till Hellewi finns på Konstfabrikens Dansskolas hemsida under rubriken Ilmoittautumiset/Anmälningar. Man kan också anmäla sig på plats genom att fylla i en anmälningsblankett. Då kunden anmäler sig till en lektion förbinder sig han eller hon sig till att följa reglerna för Konstfabrikens Dansskola. Anmälan av elever under 18 år görs av vårdnadshavaren. Eleverna tas emot till lektionerna i den ordning de anmält sig. Då anmälan har gjorts kan eleven delta i lektionerna. Anmälan är i kraft hela läsåret (höst- och vårterminen). Om eleven har obetalda fakturor från föregående läsår kan eleven inte delta i lektioner innan fakturorna är betalda. Om eleven vill byta lektioner ska han/hon ta kontakt med kansliet. Intensivkurser, se reglerna punkt 8. Användningsrätt, se reglerna punkt 9.

 

På dansskolans hemsidor och via Hellewi-systemet ser kunden när läsåret börjar och slutar, samt de lov under vilka undervisning inte sker.

 

2. Annullering av anmälan

Vill man annullera sin anmälan bör man genast meddela det till dansskolans kansli per e-post laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi eller per brev som postas till Konstfabrikens Dansskola, Västra Aleksandersgatan, 06100 Borgå. Kansliet bekräftar annulleringen. Faktureringen bryts från och med den dag då annulleringsanmälan skickades. En annullering av lektion bör göras inom tre veckor (21 dygn) efter det att eleven anmält sig. Då tre (3) veckor gått efter att eleven anmält sig förbinder sig eleven till att betala terminsavgiften. Rätten att annullera de anmälningar som gjorts innan terminen börjar (10.8.2020) räknas från och med den dag då första lektionen börjat. Om eleven inte deltar i vårterminens lektioner bör annulleringen göras senast den 7.12.2020. Efter detta förbinder sig eleven att även betala vårterminens avgift. En anmälan om annullering av en minderårigs lektioner ska göras av vårdnadshavare. OBS! En annullering kan inte göras muntligt till en lärare eller till kansliet, inte genom sms och inte heller genom att eleven bara uteblir från lektionen.

Intensivkurser, se reglerna punkt 8. Användningsrätt, se reglerna punkt 9.

3. Betalning

I första hand använder vi oss av läsårsavgifter två gånger om året (en faktura under höstterminen, en under vårterminen, EK-grupperna utgör undantag *). Ett kanslitillägg på 5 euro tillkommer på alla läsårsavgifter. Läsårsavgiften innehåller danslektionerna och generalrepetitionen inför uppvisningarna (generalrepetitionen räknas som en danslektion). Läsårsavgiften betalas via en betalningslänk som kunden får via e-post. Länken skickas cirka en månad efter att lektionerna börjat, då annulleringstiden löpt ut. Betalningstiden är 14 dygn. Om vi behöver skicka påminnelse debiterar vi 5 euro för det. Efter påminnelsen sköts debiteringen av en indrivningsbyrå. Betalning i rater är också möjlig, den sköter Collector för vår räkning. Om du vill ha fakturan per post, ta kontakt med kansliet. Avgiften betalas tillbaka till elever som avbryter lektionerna mitt under terminen endast mot uppvisning av läkarintyg. Dansskolan förbehåller sig rätten att dra av de kostnader som återbetalningen kostar. Om hela kursen annulleras av dansskolan återbetalas kursavgiften för de lektioner som inte blev av. Vi debiterar 5 € för återbetalning av nätbanksbetalningar.

 

Idrottsförmåner: Lektioner för vuxna kan även betalas med Smartum saldo, med idrotts- eller kultursedlar som gäller enligt Smartum Ab:s eller Edenreds villkor, samt med Sporttipassi som gäller enligt ePassis villkor. Förmånerna är personliga. Den som har idrottsförmån ska meddela om det i samband med anmälan till en kurs. Sedlarna hämtas till kansliet eller till läraren i ett slutet kuvert. På kuvertet skrivs elevens namn och dansstilen. Även på baksidan av varje sedel bör elevens namn finnas.

Rabatt på läsårsavgifter: Rabatten för en tilläggslektion är -10 euro/terminsavgift, familjerabatt -10 euro/familjemedlem/ terminsavgift. Man bör anhålla om rabatt i samband med anmälan. Rabatter kan inte kombineras. Rabatterna berör endast hela terminsavgifter. Rabatt ges inte för intensivkurser, 5–10 gångers användningsrätt till poledance- eller konditionsdanslektioner, läger, paketpris (EK), specialgrupper (showcase/koreografi) eller kampanjerbjudanden. * EK- gruppernas faktureringssummor, praxis och regler finns på vår hemsidan under rubriken ”EK-ryhmät/EK-grupper”.

4. Ändringar i undervisningen / elevens frånvaro

Dansskolan förbehåller sig rätten till tillfälliga och permanenta ändringar då det gäller lektioner och lärare. Frånvaro ersätts inte i pengar. Om läraren insjuknar strävar vi i första hand efter att hitta en vikarie. Om en ersättare inte hittas kan lektionen flyttas eller inhiberas. Eleven har rätt att ersätta den inhiberade lektionen med en annan lektion. Om en lektion inhiberas/flyttas är skolan inte ansvarig för att en elev kommit till lektionen, om skolan inte har fått ett giltigt telefonnummer i samband med anmälningen. Frånvaro kan ersättas under samma termin (under höstterminen på hösten, och under vårterminen på våren) med lektioner som ges på samma nivå som eleven är, eller med lektioner på lättare nivå, beroende på huruvida det finns plats på lektionerna. En frånvarolektion kan också ersättas på förhand. Intensivkurser kan inte användas för att ersätta fortlöpande lektioner. Ersättningar kan göras endast mellan lektioner av samma pris. För enskilda frånvarogånger eller ersättningar måste eleven inte kontakta kansliet, han eller hon noteras som närvarande på en separat ersättningslista då han/hon går till ersättningslektionen. Rätten till ersättning upphör om eleven har annullerat ifrågavarande lektion. Vid långvarig sjukfrånvaro (över 21 dygn) kan eleven ansöka om ersättning genom att visa upp ett läkarintyg. I första hand ersätts detta i följande termins faktura.

Ifall undervisning inte går att ordna p.g.a. omständigheter som inte dansskolan kan råda över (force majeure, t.ex. skada i utrymmena, order av myndigheter, epidemi mm.) och omständigheterna pågår i 15 dygn eller mer, har dansskolan rätt att undervisa på distans. Under sådana situationer upptas elevavgifter som vanligt. Ifall ovanstående omständigheter räcker högst 14 dygn, har eleven rätt att ersätta de inhiberade lektionerna med andra lektioner som dansskolan erbjuder.

 

5. Ansvar

Varje elev ansvarar själv för sin olycksfallsförsäkring. Små barn får inte lämnas utan uppsikt av vårdnadshavare i dansskolan eller i andra av byggnadens utrymmen varken före danslektionerna eller efter dem. Dansskolan ansvarar inte för utrustning som har glömts i eller försvunnit från verksamhetsutrymmet. Kunden är själv ansvarig för att personuppgifterna är riktiga och kunden bör också anmäla kansliet om eventuella ändringar i personuppgifterna.

6. Betyg 

Konstfabrikens Dansskola hör till de läroinrättningar som erbjuder grundläggande konstundervisning. Därmed har eleven rätt att få ett betyg varje år. Betyget uppdateras alltid i slutet av läsåret. Betyget kan avhämtas från elevkansliet då nästa läsår börjar. Då en elev har genomfört 500 danslektioner á 45 minuter kan han/hon från kansliet be om ett intyg som visar att eleven avlagt den allmänna delen av grundläggande konstundervisning, och efter det kan eleven fördjupa sig i konsten. Enligt reglerna för grundläggande konstundervisning hör barn under 7 år till gruppen för småbarnspedagogik, vilket innebär att de inte ännu får betyg för sin hobby.

7. Övrigt

Dansskolan behöver bildmaterial som används i broschyrer bland annat i kommunikations- och marknadsföringssyfte, för artiklar i tidningar och för elektroniska publikationer. Dessutom behöver media ibland bildmaterial. Enligt personuppgiftslagen måste den person som fotograferas ge sitt tillstånd för publicering. För en minderårigs del är det vårdnadshavaren som ger detta tillstånd. Vi följer lag och etiskt godkända principer då det gäller användning av bildmaterial och publicering av sådant, och vi förutsätter att även media gör samma.

8. Intensivkurser

Anmälan till intensivkurser sker via det elektroniska systemet Hellewi. Hellewi hittas via Konstfabrikens Dansskolas hemsida under rubriken Anmälningar. Då en kund anmäler sig till en lektion förbinder han/hon sig att följa Konstfabrikens Dansskolas regler. Anmälan av elev under 18 år görs av vårdnadshavare. Eleverna tas emot i den ordning de anmäler sig. Annullering av anmälan bör göras senast nio (9) dagar innan kursen börjar. Efter detta förbinder sig eleven att betala kursavgiften.  Annullering görs via e-post: laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi. Kursen betalas, se punkt tre (3). Om eleven avbryter kursen får han/hon inte kursavgiften tillbaka. Om du har utnyttjat intensivkurserbjudandet för hela terminen ska annullering av lektionen göras senast tre veckor (21 dygn) efter att du anmält dig. Rätten att annullera de anmälningar som gjorts innan terminen börjar (13.8.2018) räknas från och med den dag då första lektionen börjat. I intensivkurserna deltar eleven på eget ansvar, och vi rekommenderar att alla har en olycksfallsförsäkring som gäller för fritiden. Vi undervisar inte poledance för gravida. Vi förbehåller oss rätten till tillfälliga och permanenta ändringar då det gäller lektioner och lärare. Om sådana meddelar vi alltid på förhand personligen till alla som anmält sig till lektionerna.

 

9. Användningsrätt (motionspass och poledance)

Då man köper användningsrätt  är anmälan bindande och den sker via Hellewi-systemet. Hellewi hittas via Konstfabrikens Dansskolas hemsida under rubriken Kontaktuppgifter/Anmälningar. Då en kund köper användingsrätt förbinder han/hon sig att följa Konstfabrikens Dansskolas regler. Anmälan av elev under 18 år görs av vårdnadshavare. Eleverna tas emot i den ordning de anmäler sig. Användningsrätten är i kraft fyra (4) månader från dagen då de köpts eller från anmälningsdagen. Användningsgångerna minskar an efter som eleven deltar i lektionerna. Användningsrätt för motionslektioner kan endast användas under motionslektionerna. Då en kund köpt användningsrätt kan han/hon delta i lektionerna utan separata anmälningar.
Den som köpt rätt att delta i poledancelektioner kan använda sina lektioner endast under poledance teknik grundnivå och poledance teknik fortsättningsnivå samt poledance koreo enligt de fortlöpande lektionei läsordeningen.  Då kunden köpt användningsrätt ska tid reserveras till lektionerna via Nepton senast tre (3) dagar innan ifrågavarande lektion. Om endast åtta (8) eller färre elever inom utsatt tid har anmält sig till en lektion har dansskolan rätt att inhibera den. Om en lektion inhiberas får de kunder som reserverat tid meddelande om det via textmeddelande. Lektioner som man inte utnyttjat ersätts inte i pengar. Under högtider och semestertider arrangeras inga lektioner, eller enbart i viss utsträckning.

 

10. Informationssäkerhet

Vi följer regler angående informationssäkerhet i upprätthållandet av dansskolans elevregister. Rätten att behandla information grundar sig i lagen för grundläggande konstundervisning  (633/1998) och i EUs allmänna förordning för informationssäkerhet (679/2016, paragraf 6). Som grund för behandling av information är ett avtal, i vilken den registrerade är delaktig. Vårdnadshavaren gör avtalet för elever som är under 18 år.  Syftet med elevregistret är att kunna sköta om kontakten med eleven. Vi använder oss av elevinformation då vi registrerar utförda studier, sänder ut information, fakturerar, sköter anmälningar till olika evenemang, håller kontakt med eleven, marknadsför evenemang och kurser, rapporterar och vidtar övriga åtgärder som gäller skolans elever. Dataskyddsbeskrivningen finns på hemsidan under rubriken “regler”.

 

 

 

Konstfabrikens Dansskolas kansli:

Västra Alexandersgatan 1 B

tel. 040 539 8800

Öppet vardagar kl. 10-16

toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

I ärenden gällande betalningar och annulleringar: laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

​Postadress: Västra Aleksandersgatan 1, 06100 Borgå

www.taidetehtaantanssikoulu.fi

 

 

 

 

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

 


TAIDETEHDAS / KONSTFABRIKEN

Toimisto + Salit 1 & 2 / Kansli + danssal 1 & 2
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B. / Västra Alexandersgatan 1 B

puh./tel. 040 539 8800 (arkisin klo 10-16/vardagar kl. 10-16)

sähköposti/e-post: toimisto@taidetehtaantanssikoulu.fi

Laskutukseen ja peruutuksiin liittyvissä asioissa /

I ärenden gällande fakturering och annullering:

laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi

Sali 1 ja Sali 2, Taidetehdas
Läntinen Aleksanterinkatu 1 B, Porvoo

Danssal 1 och 2, Konstfabriken
Västra Alexandersgatan 1 B, Borgå

"Kuuris"
Lukiokatu 5-7 B3 (entinen kuurojen koulu) ”Kuuris”

Gymnasiegatan 5-7 B 3 (f.d. dövskolan)

Zentra
Mannerheiminkatu 20

Zentra

Mannerheimgatan 20

© 2023 by Digital Marketing. Proudly created with Wix.com