top of page

Regler 2023-2024

1. Anmälan

Anmälan till danslektionerna sker i första hand via det elektroniska Hellewi-systemet. Då kunden anmäler sig till en lektion förbinder sig han eller hon sig till att följa reglerna för Konstfabrikens Dansskola. Anmälan av elever under 18 år görs av vårdnadshavaren. Då anmälan har gjorts kan eleven delta i lektionerna. Anmälan är i kraft hela läsåret (höst- och vårterminen). Om eleven har obetalda fakturor från föregående läsår kan eleven inte delta i lektioner.

 

2. Annullering av anmälan

Vill man annullera sin anmälan bör man genast meddela det till dansskolans kansli per e-post laskutus@taidetehtaantanssikoulu.fi. En annullering av lektion bör göras inom tre veckor (21 dygn) efter det att eleven anmält sig. Då tre (3) veckor gått efter att eleven anmält sig förbinder sig eleven till att betala terminsavgiften. Kansliet bekräftar annulleringen. Faktureringen bryts från och med den dag då annulleringsanmälan har skickats. Annulleringsrätten på tre veckor börjar från och med den första lektionen. Om eleven inte deltar i vårterminens lektioner bör annulleringen göras senast den 7.12. Efter detta förbinder sig eleven att även betala vårterminens avgift.


Annullering av intensivkurser bör göras senast fjorton (14) dagar innan kursens början. En anmälan om annullering av en minderårigs lektioner ska göras av vårdnadshavare. En annullering kan inte göras muntligt till en lärare eller till kansliet, inte genom sms och inte heller genom att eleven bara uteblir från lektionen. Konditionsdans- och poledance lektioner, se regler punkt 7, användningsrrättigheter. 

Anmälningen till lägret är bindande och annulleringen behöver göras minst 30 dygn innan lägrets början, annars debiteras man för lägret. 

Frånvaro från lägret berättigar inte eleven till rabatt eller tillbakabetalning av lägeravgiften. Lägeravgiften betalas tillbaka mot uppvisning av läkarintyg. 

3. Betalning

I första hand använder vi oss av läsårsavgifter två gånger om året. Ett kanslitillägg på 6 euro tillkommer på alla läsårsavgifter. Läsårsavgiften innehåller danslektionerna och generalrepetitionen inför uppvisningarna. Läsårsavgiften betalas via en betalningslänk som kunden får via e-post. Länken skickas cirka en månad efter att lektionerna börjat, då annulleringstiden löpt ut. Betalningstiden är 14 dygn. Om vi behöver skicka påminnelse debiterar vi 5 euro för det. Efter påminnelsen sköts debiteringen av en indrivningsbyrå. Betalning i rater är också möjlig, den sköter Collector för vår räkning. Om du vill ha fakturan per post, ta kontakt med kansliet. Avgiften betalas tillbaka till elever som avbryter lektionerna mitt under terminen endast mot uppvisning av läkarintyg. Dansskolan förbehåller sig rätten att dra av de kostnader som återbetalningen kostar. 

 

Idrottsförmåner: Förmånerna är personliga. Som betalningsmedel fungerar Smartum saldo, idrotts- eller kultursedlar som gäller enligt Smartum Ab:s eller Edenreds villkor, samt med Sporttipassi som gäller enligt ePassis villkor. Sedlarna hämtas till kansliet eller till läraren i ett slutet kuvert. På kuvertet skrivs elevens namn och dansstilen. Även på baksidan av varje sedel bör elevens namn finnas. 

Rabatten för en tilläggslektion/ familjerabatt är -10 euro/terminsavgift. Man bör anhålla om rabatt i samband med anmälan. Rabatter kan inte kombineras. Rabatterna berör endast hela terminsavgifter. Rabatt ges inte för intensivkurser, användningsrätt till poledance- eller konditionsdanslektioner, läger, paketpris (EK) eller kampanjerbjudanden.

4. Ändringar i undervisningen / elevens frånvaro

Dansskolan förbehåller sig rätten till tillfälliga och permanenta ändringar då det gäller lektioner och lärare. Frånvaro ersätts inte i pengar. Om läraren insjuknar strävar vi i första hand efter att hitta en vikarie. Om en ersättare inte hittas kan lektionen flyttas eller inhiberas, detta informerar vi om per textmeddelande. Eleven har rätt att ersätta den inhiberade lektionen med en annan lektion. Om en lektion inhiberas/flyttas är skolan inte ansvarig för att en elev kommit i onödan till lektionen.

 

Frånvaro kan ersättas under samma termin med lektioner som ges på samma nivå som eleven är, eller med lektioner på lättare nivå. Lektionen från vilken man är frånvarande kan också ersättas på förhand. Intensivkurser kan inte användas för att ersätta fortlöpande lektioner. För enskilda frånvarogånger eller ersättningar behöver eleven inte kontakta kansliet, hen noteras som närvarande på en separat ersättningslista då hen går till ersättningslektionen. Rätten till ersättning upphör om eleven har annullerat ifrågavarande lektion. Vid långvarig sjukfrånvaro (över 21 dygn) kan eleven ansöka om ersättning genom att visa upp ett läkarintyg. I första hand ersätts detta i följande termins faktura.

Ifall undervisning inte går att ordna p.g.a. omständigheter som inte dansskolan kan råda över, har dansskolan rätt att ordna undervisningen som hybrid- eller distansundervisning.  Under sådana situationer upptas elevavgifter som vanligt. Skolan informerar skilt om eventuella ersättningsmöjligheter.

 

Eleven har rätt att göra ändringar i sina lektionsval under terminens gång. Ändringarna görs alltid genom att ta kontakt med elevkansliet. 

 

5. Ansvar

Varje elev ansvarar själv för sin olycksfallsförsäkring.  Dansskolan ansvarar inte för ägodelar som har glömts i eller försvunnit från dansskolans utrymmen. Kunden är själv ansvarig för att personuppgifterna är riktiga och kunden bör också anmäla kansliet om eventuella ändringar i personuppgifterna.

6. Betyg 

Konstfabrikens Dansskola hör till de läroinrättningar som erbjuder grundläggande konstundervisning och därmed har eleven rätt att få ett betyg. Betyget kan avhämtas från elevkansliet. Då en elev har genomfört 500 danslektioner á 45 minuter kan hen från kansliet be om ett intyg som visar att hen avlagt den allmänna delen av grundläggande konstundervisning. Enligt reglerna för grundläggande konstundervisning hör barn under 7 år till gruppen för småbarnspedagogik, vilket innebär att de inte ännu får betyg för sin hobby.

 

7. Användningsrätt (motionspass och poledance

Användningsrätten träder i kraft direkt då eleven anmält sig och är i kraft i fyra (4)  månader från och med anmälningsdatumet. Användningsrätten har ingen annulleringsmöjlighet. Användingsrätten är bunden till dansstilen och användningsgångerna minskar i takt med att eleven närvarar på lektionerna. Eleverna bör anmäla sig skilt till varje poledancelektion via Nepton senast tre (3) dagar innan ifrågavarande lektion. Om åtta (8) eller färre elever inom utsatt tid har anmält sig till en lektion har dansskolan rätt att inhibera den. Reserverade lektioner som eleven inte utnyttjat ersätts inte i pengar.

 

8. Elevregister och fotograferingstillstånd

Vi följer regler angående informationssäkerhet i upprätthållandet av dansskolans elevregister. Rätten att behandla information grundar sig i lagen för grundläggande konstundervisning  (633/1998) och i EUs allmänna förordning för informationssäkerhet (679/2016, paragraf 6). Som grund för behandling av information är ett avtal, i vilken den registrerade är delaktig. Vårdnadshavaren gör avtalet för elever som är under 18 år. Syftet med elevregistret är att kunna sköta om kontakten med eleven. Vi använder oss av elevinformation då vi registrerar utförda studier, sänder ut information, fakturerar, sköter anmälningar till olika evenemang, håller kontakt med eleven, marknadsför evenemang och kurser, rapporterar och vidtar övriga åtgärder som gäller skolans elever.

 

Dansskolan dokumenterar elevernas arbete under lektioner och uppvisningar i undervisande och informerande syfte. Video- och fotomaterial kan användas i dansskolans publikationer, reklam, sociala media, internetsida och undervisning. Vi är noggranna med hurdant material vi publicerar. Vi publicerar inte opassande material i någon form och elevernas namn nämns inte. Förbud mot att använda bilder av eleven behöver ges i samband med anmälan. Ifall bilder på eleven INTE får användas behöver eleven själv avgöra ifall hen uteblir från lektioner där det filmas/fotas och ifall hen kan delta i uppvisningar. Ifall eleven deltar upphävs förbudet. Dans är en konstform i vilken uppvisningar och dokumentering av dessa är en väsentlig del. 

 

 

bottom of page